GÜLDESTE -HZ.ALİ İLE İLGİLİ HADİSLER

GÜLDESTE

                        (HZ.ALİ’NİN (kv) FAZİLETİNE DAİR BİR DEMET HADİS)

 

 

 

HZ.ALİ KABE’NİN İÇİNDE DOĞAN TEK İNSAN

 

Hz. Ali’den önce hiç kimse Kabe’de doğmamıştır. Allah-u Teala O’nu yüceltmek, mertebesini yükseltmek ve ikram olsun diye sadece O’na bu şerafeti vermiştir.

 

Not:Hakim Müstedrek’de ve İbn-i Sabbağ Maliki Fusul’ul- Muhimme 1.fasıl s.14’den nakledilmiştir.

 

HZ.ALİ İLK MÜSLÜMAN OLANDIR

 

Bir gün Ebu Bekir, Ömer ,Ebu Ubeyd b.Cerrah, Hz.Peygamberin(s.a.a) huzurundaydılar.Allah resulü Ali’ye(a.s) yaslanmış idi. Peygamber(s.a.a) mübarek elleriyle Ali’nin (a.s) omzuna vurdular ve buyurdular:”ey Ali! Sen mümin, ve Müslüman olan ilk şahıssın.

 

Not:Kenzü’l –Ummal, hadis:2554,s.154.

 

*Taberani rivayet etti ve Müstedrekte şu hadis rivayet edildi.

"Hz.Peygamber (saa)'e pazartesi nebilik verildi, Ali(as)'da salı günü müslüman oldu.

 

*Ibn Abdulber'den rivayet olundu.Muhammed b.Kab El-Kuraz'a soruldu...:"Hangisinin daha önce müslüman olduğu Sübhanallah!!...Hz.Ali (as) ilk müslüman olandır.

 

1-Müsned, Ebu Hanife, Sayfa:119-235 (Ravza Yayınları) "İlk müslüman olan Ali bin Ebi Talib'dir (as)."

2-Kitabü'l Hasais, Imam Nesai, Sayfa:2, Hadis:3

 

HZ.ALİ HZ.RESULULAH EFENDİMİZLE İLK NAMAZ KILAN KİŞİDİR

 

Peygamber(s.a.a) Efendimiz ile birlikte ilk namaz kılan kişinin imam Ali(a.s) olduğu şu sahabelerin sözleriyle sabit:1-İmam Ali(a.s) 2-Zeyd b.Ergam 3-Abdullah b.Abbas  4-Cabir b.Abdillah 5-Sa’d b. Ebi Vakkas 6-Burayde El-Eslemi

Biz yukarda saydığımız sahabelerden birkaçından hadisleri nakledeceğiz.

1-Ali(k.v) şöyle buyuruyor:”Allah’ın Rasulü ile birlikte ilk namaz kılan benim”

not:Ebu Hanife(El-Müsned.h.n.368), Ebu Davud Et-Taya-Lisi(İbn Ebil-Hadid,Şerh-u Nehc’il Belağa:13,229), Ahmed(El-Müsned:1,141)…

 

2-Abdullah b.Abbas diyor ki “namaz kılan ilk kişi Ali’dir”

 

not:Tirmizi(Menagıb,20; Et-Taberi(1,537),İbn’ül-Esir(El-Üsd,3,283)İbn Ebil-Hadid(13,224)

 

3-Cabir b.Abdillah El-Ensari “Peygambere(s.a.a)’e pazartesi günü nübüvvet verildi,Salı günü Ali namaza durdu.

 

Not:Et-Taberi,1,537; İbn Ebil-Hadid,13,229 senedinde

 

ARŞ-I A’LADA, ALLAH VE PEYGAMBER’İN ADLARININ ARDINDAN ALİ’NİN ADI YAZILMIŞTIR

 

1)Ebu Hureyre’nin Peygamber(s.a.a)’den şöyle buyurduğu kaydedilmiştir:

“Arşın sütununa;”La ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve Muhammed’un abdi ve Rasuli, eyyettuhu bi-Ali’yyibn-i Ebi Talib”(“Allah birdir,Allah’dan başka ilah yoktur, eşi ve ortağı da yoktur, Muhammed benim kulum ve Resulümdür ve ben onu Ali ile güçlendirdim”

not: Taberi Tefsir-i Kebir’de, İbn-i Asakir Tarih’te, Muhammed bin Yusuf Kifayet’ut-Talib’in 62. babında, Hafız Ebu Naim Hilyet’ul Evliya’da, Şeyh Süleyman Belhi Yenabi’ul- Müsned’den nakledilmiştir.

 

2)Enes bin Malik’den Peygamber(s.a.a )’in şöyle buyurduğu kaydedilmiştir

”Mirac gecesi arşın sutununda şöyle yazıldığını gördüm:

”La ilahe illallah Muhammed’un Rasulullah, eyyedtuhu bi-Aliyyin”

(Allah’dan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir ve onu Ali ile güçlendirdim).”

Not:Celaluddin Suyuti Hesais’ul- Kubra c.1, s.10’da ve Dürr’ul-Mensur İsra suresinin başında İbn-i Adiy ve İbn-i Asakir’den nakledilmiştir.

 

3) Cabir bin Abdullah’ın Peygamber(s.a.a)’den şöyle buyurduğu nakledilmiştir

“Cennetin kapısında şöyle yazılmıştır: “La ilaha illallah, Muhammed’un Resulullah,Aliyyun veliyullah,ehu Resulullah kalbe en yahluke’s-semavati ve’l-arzi bi-elfey amin”(Allahtan başka ilah yoktur,Muhammed Allah’ın elçisidir,Ali Allah’ın velisi ve Peygamberin kardeşidir; gökle yer yaratılmadan iki bin yıl önce)

not:Yenabi’ul-Mevedde s.234(19.hadis)’de İmam’ul-Harem’in Kitab’us- Seb’in kitabından naklen( o da İbn-i Meğazili’nin Menakıb’inden naklen), Mir Seyyid Ali Hemedani Meveddet’ul Kurban’ın 6.Mevedde’sinde(iki hadis),Hatip Harezmi Menakıb’da,İbn-i Şirveyh Firdevsde,İbn-i Meğazili Menakıb’dan nakledilmiştir.

 

“MENZİLET HADİSİ” GEREĞİNCE HZ.ALİ HZ.RESULULAHTAN SONRA MÜSLÜMANLAR İÇİNDE EN BÜYÜK KİŞİDİR

 

a) Buhari, Saad b.Ebu Vakkas’ın senediyle şöyle naklediyor:”Hz.Peygamber(s.a.a) Tebük’e hareket etmeden önce, Ali’yi(a.s) kendi yerine halife olarak bıraktı.Ali(a.s) şöyle dedi: “Acaba beni kadın ve çocuklara halifen olarak mı bırakıyorsun?” Hz.Peygamber buyurdu: “Acaba Harun’un Musa’nın nezdindeki makamına, benim nezdimde sahip olmaya razı değilmisin? Şu farkla ki benden sonra nebi yoktur.”

Not:Sahih-i Buhari,c.35,s.176,hadis:4416,Tebük Gazvesi babı.

 

b)İbn Mace, kendi senediyle Saad b. Ebu Vakkas’tan şöyle naklediyor:”Hz.Peygamber(s.a.a) Ali’ye şöyle buyurdu: “Sen benim nezdimde,Harun’un Musa’nın nezdindeki makamına sahipsin.”

Not:İbn Mace,c.1,s.42

 

C) “Ey Ümmü Seleme! Gerçekten Ali’nin eti benim etimden ve onun kanı benim kanımdandır. Benim nezdimde onun makamı Harun’un Musa nezdindeki makamı gibidir.”

Not:Kenzü’l- Ummal,c.6,s.154,hadis:2554

**Ehli Sünnetten seksen dokuz alim bu hadisi nakletmiştir.**

 

 

GADİR HUM GÜNÜ HZ.ALİ ALLAH RESULUN’UN VASİSİ OLDUĞUNU KANITLAYAN MEŞHUR HADİS

Hz.Ali (as) insanları Rahbe'de topladı ve şöyle dedi:" Allah aşkına söyleyin, Gadir Hum günü Allah Resulü'nün (saa) şöyle buyurduğunu herkes duymadı mı?"Benim müminlere kendi nefislerinden daha ileri olduğumu bilmiyor musunuz? ( Bunu dediğinde ayaktaydı, sonra Ali (as)'ın elini tutup şöyle dedi): "Ben kimin mevlası ( önderi, lideri, rehberi) isem, Ali (as) de onun mevlasıdır. Allahım !.. O'nu seveni sev; O'na düşman olana Sen de düşman ol!.."

 

Ebu Tufeyl der ki :" Çıktım, içimde bir şey (his) vardı. Zeyd bin Erkam'a rastladım, durumu ona bildirdik; şöyle dedi:" Hala şüphe mi ediyorsun? Ben onu bizzat Allah Rasulü (saa)'den duydum.."

Kitabü'l Hasais, Imam Nesai, Sayfa:77, Hadis:90

----------------

Not: Imam Nesai, Ehl-i Sünnet alimlerindendir. Kütüb-ü Sitteyi oluşturan altı kitaptan biri ona aittir.(Hicri 215-303 tarihleri arasında yaşamıştır.)

 

HZ.ALİ’NİN HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZİN HALİFESİ OLDUĞUNA DAİR DİĞER HADİSLER

1)Hz.Resullulah Hz.Ali’ye şöyle buyurdu:

“Ya Ali! Sen benim zimmetimi beri edeceksin(halkın üzerimdeki olan haklarını ödeyeceksin) ve Sen benim ümmetime olan halifemsin.”

Not:İmam Ahmed “Müsned”de ve Mir Seyyid Ali Hemadani eş-Şafii “Meveddet’ul Kurba” nın 4.meveddetinden nakledilmiştir.

 

2)Resulullah Hz.Ali’ye şöyle buyurdu:

“Ya Ali! Sen benim kardeşim,vasim,halifem ve borçlarımı ödeyensin”

not: İmam Ahmed Müsned’de çeşitli yollarla ve lafızlarla,Şafii  fakihi olan İbn-i Meğazili Menakıb’da,Salebi kendi tefsirinden nakledilmiştir.

 

 

 

3) Imrân b. Husayn diyor ki:

“Allah'ın Rasûlü (s.a.a) şöyle buyurdu: “Şüphe yok ki, Ali benden,

ben de Ali’denim; o benden sonra bütün mü’minlerin velisidir.”

Hadisin Tahrîci: Hadisimizi Ca’fer b. Süleymân ed-Duba’î kanalıyla

Abdürrazzâq, et-Tayâlisî, İbn Ebî Şeybe (9131. htm), Ahmed

(IV, 437-438), Tirmizî (menâqıb, 20), Müellifimiz (86 nolu hadis),

İbn Ebî Âsım, Ebû Ya’lâ, İbn Hıbbân, el-Harzemî (s. 153), İbn’ül-Esîr

(III, 292~293), İbn Meğâzîlî vb. rivâyet ediyor. (Nâşir, 77, 92)

 

 

HAYBER FETHİNDE RAYET( BAYRAK) HADİSİ İLE HZ.ALİ’NİN BÜTÜN SAHABELERDEN ÜSTÜNLÜĞÜ

 

Hadisin özeti şudur: İslam ordusu Hayber kalesini kuşattıkları zaman, Hz.Ebubekir ve Hz.Ömer’in komutasında üç defa yenilgiye uğrayıp kaçtıklarında,ashap bir avuç Yahudiler karşısında alışılmadıkları ard arda yenilgilerden dolayı tedirgin olup sıkılmaya başladılar.Resulullah(s.a.a) Müslümanların moralini yeniden yükselmesi için zafer müjdesi verip şöyle buyurdu:

“Allaha andolsun ki yarın bayrağı öyle birinin eline vereceğim ki,kerraren ğayri-i ferrardır(düşmana amansızca saldırıp kaçmayan birisidir); Allah(c.c.) O’nu eliyle Hayber’i fethedecek; O,Allah ve Resulunü seviyor,Allah(c.c) ve Resulu onu seviyorlar.”

Ashab o gece , bu fazilet ve şerefin kime nasip olacağını çok merak ettiklerinden rahat uyuyamadılar.sabah olunca herkes savaş elbiselerini giyip Resulullah’ın huzuruna çıktılar.Resulullah(s.a.a) onlara bakarak şöyle buyurdu:

Kardeşim ve amcam oğlu Ali bin Ebu Talip nerededir? Onun her sorunu çözen Ali nerede? Onun kalp kilidi anahtarı Ali nerede?

Ashap: ya resulullah! Alinin gözleri ağrıyor; öyle ki hareket edemiyor” dediler.Resulullah Selman’a “O’nu bana getir” diye buyurdular.Salman gidip Hz.Ali’nin elinden tutarak getirdi.Hz.Ali gözleri kapalı bir şekilde Resulullah(s.a.a)’in huzuruna varıp selam verdi.Resulullah(s.a.a) selamın cevabını verdikten sonra;” Ya Ebe’l-Hasan! Durumun nasıldır?” diye sordu.Hz.Ali de;elhamdülillah iyiyim; sadece başım ve gözlerim ağrıyor,gözlerimi açamıyorum.”dedi.

Resulullah(s.a.a) “Yaklaş diye buyurdular.

Hz.Ali de yaklaştı. Allah resulu mübarek ağzının suyundan Hz.Ali’nin gözlerine sürerek ona dua etti. Bu dua neticesinde Ali(a.s) gözleri iyileşti,hatta hiç ağrı izi kalmadı.daha sonra İslam bayrağını Ali’ye (a.s) verdi ve zafer kazanması için Yahudilerin kalesi Hayber’e doğru hareket etmesini emretti.Hz.Ali düşmana doğru hareket edip onların, Marhap,Haris,Hişam ve Alkame gibi büyük kahramanları öldürerek çok önemli olan Hayber kalesini fethetti.

 

Not:Muhammed bin İsmail el-Buhari, Sahih-i Buhari’nin ikinci cildi olan Cihat ve Seyr kitabının “Dua’un- Nebi” babında, yine Sahih-i Buhari’nin 3.cildi olan “Meğazi” kitabının “Hayber Gazvesi” babında,Müslim bin Haccac,Sahih-i Müslim diye meşhur olan kitabının c.2,s.324’ünde,imam Abdurrahman Nesai “Hasais’ul- Alevi”’de; Tirmizi,Sünen-i Tirmizi diye meşhur olan kitabından nakledilmiştir.

 

“TAYR-İ MEŞVİY” (KIZARTILMIŞ TAVUK) HADİSİ GEREĞİNCE, HZ.ALİ RESULULAHTAN SONRA ALLAH’IN EN ÇOK SEVDİĞİ KULUDUR.

 

Bir gün kadının biri kızartılmış bir kuşu Resululah(s.a.a)’in yemesi için ona hediye etmişti.  Resululah(s.a.a) onu yemeden önce ellerini göğe kaldırıp şöyle dua etti:”Allah’ım! Sana ve bana en sevgili olan kulunu gönder de bu (kızartılmış) kuşu benimle beraber yesin.” Derken Hz.Ali gelip o kuşu Resullah(s.a.a) ile birlikte yediler.

 

Enes diyor ki:”Resul-ü Ekrem bu dua ile meşgulken Ali üç defa geldi. Her gelişinde özür getirerek onu geri yolladım. Üçüncü gelişinde ayağıyla kapıyı vurdu .Resullah (s.a.a);”O’nu içeri al.” diye buyurdular. Ali içeri girdiğinde; “Allah sana rahmet etsin,senin bana gelmene mani olan şey neydi?” diye sordular. Ali de ;üç defa kapıya kadar geldim,bu üçüncü gelişimdir.” diye arz etti.Resullah(s.a.a) bana dönerek; “Enes! Neden Ali’nin gelmesine mani oldun? Seni bu işe sürükleyen şey ne idi?” diye sordu. Ben de;”Ya Resullah! Doğrunu isterseniz, sizin duanızı duyduğumda benim kavminden birisini gelmesinin istedim” dedim. 

 

NOT:Buhari,Müslim,Tirmizi,Nesai ve Secistani kendi muteber sahihlerinde,imam Ahmed bin Hanbel”Müsned”de,İbni Ebil-Hadidé Nehcul-Belağa’nın Şerhi”nde,İbni Sabbaği Maliki “Fusul’ul Mühime”nin 21.sayfasında ve Süleyman Belhi El-Hanefi”Yenabi’ul-Mevedde’nin 8.babını bu hadise ayırmış ve Ahmed bin Hanbel’den,Tirmizi’den, Muvaffak bin Ahmed’den,İbn-i Meğazili’den ve “Sünen-i Ebu Davud”dan,onlar da Peygamberin kölesi Sefine’den,Enes bin Malik’ten ve İbn-i Abbas’tan bu hadisi naklettikten sonra şöyle diyor:”Tayr hadisini 24 kişi Enes’ten nakletmiştir.”özellikle Maliki”Fusul’ul Muhimme” de şöyle diyor:”Enes bin Malik’in naklettiği Tayr hadisi,sahih ve sarih hadislerin içinde en sahih ve sağlam olan hadistir.”

    “Enes diyor ki” ile başlayan hadis Malik’in “Fusul’ul Muhimme”sinde,”Tarih-i Hafız-ı Nişaburi”de,”Kifayet’ut-Talip”te, “Müsned-i Ahmet”den.

 

HZ.ALİ,RESULULLAH(S.A.A)’İN YANINDA EN ÇOK SEVİLEN KİŞİYDİ

 

1)Cumey’ bin Umeyr’den şöyle naklediyor: “Halamla birlikte Ümm’ül Mü’minin Aişe’nin yanına gittik.Ben ondan Resullah’ın en çok sevdiği insanların kimler olduğunu sordum. Aişe de: “kadınlardan Fatıma ve erkeklerden ise

O’nun kocası Ali bin Ebi Talip” diye cevap verdi.

Not:”İthaf”kitabının 9. sayfasında,Süleyman Belhi ”Yenabi’ul-Mevedde’de ve Muhammed bin Talha eş-Şafii” Metalib-is Süul” un 6.sayfasında Tirmizi’den nakledilmiştir.

 

2)Bureyde’nin şöyle dediği naklediliyor:“Peygamber kadınlar içinde en çok Fatıma’yı, erkeklerden ise en çok Ali’yi seviyordu”

Not:Şeyh Süleyman Belhi El-Hanefi ”Yenabi’ul-Mevedde”nin 55.babında Tirmizi’den nakledilmiştir.

 

3)Ümm’ül Müminin Aişe’den şöyle bir hadis naklediliyor:

“Allah Teala, Resulullah’ın Ali bin Ebu Talib’den daha çok sevdiği bir kul yaratmamıştır.”

Not:Muhammed bin Yusuf-u Genci Eş-Şafii “Kifayet’ut-Talib’in “91. babında yine ,İbn-i Hacer “Menakıb’da,İbn-i Asakir-Dimaşki de Hz.Ali’nin hal tercümesinde kaydetmiştir.

 

 

 

“ALİ HAK İLE VE HAK ALİ İLEDİR”

 

Hatib Bağdadi Ebuzer’den şöyle naklediyor:

“Ümmü Seleme’nin nezdine vardığımda ağladığını gördüm. O kendi kendine alimleri yad ederek şöyle söyleniyordu: Allah resulünden şöyle buyurduğunu işittim:

“Ali hak ve hak Ali iledir ve bu ikisi kıyamet gününde,havuzun başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar.”

Not:Tarih-i Bağdad, c.14, s.341

 

Ebu Ya’la, Ebu Said Hudri’den şöyle naklediyor:

“Allah Resulü Ali’ye işaret ederek şöyle buyurdu: “Hak Ali iledir.”

Not:Müsned-i Ebi Ya’la,c.2,s.318

 

Heysemi, Mecmau’z-Zevaid’de Ümmü Selemeden şöyle naklediyor:

“Allah Resulü mükerrer buyuruyordu:”Ali hak üzeridir.Kim O’na uyarsa hakka uymuştur ve kim O’nu terk ederse hakkı terk etmiştir.bu bundan önce de sabit olan bir ahittir.”

Not: Mecmau’z-Zevaid,c.9,s.134;Mecmau’l-Evset,c.5,s.455

 

Hakim, Ümmü Seleme’den Allah Resulünün şöyle buyurduğunu naklediyor:

 “Ali Kuranla ve Kuran Ali iledir. Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar.”

Not: Müstedrek-i Hakim,c.3,s.34

 

HZ.ALİ, ALLAH RESULLUNDAN SONRA MÜSLÜMANLARIN İÇERİSİNDE EN BİLGİLİ KİŞİYDİ VE KENDİSİNDEN SONRA İLMİ KONUDA ONA DANIŞMAYANIN YANLIŞTA OLDUĞUNU BİLDİRİLDİĞİ HADİSLER

 

Hakim Nişaburi, İbn Abbas ve Cabir b. Abdullah’tan naklediliyor ki Hz.Peygamber(s.a.a) şöyle buyurdu:”Ben ilmin şehriyim ve Ali onun kapısıdır,öyleyse ilim şehrine girmek isteyen, ona kapısından girsin.”

 Sahih-i Tirmizi de Allah Resulü’nden şöyle nakledilir;

“Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır”

not:1-El-Müstedrek,c.3,s.136

     2-Camiu’l-Usul,c.9,s.473

 

Hz.Resulullah buyuruyor ki:

“Benden sonra ümmetimin en bilgini,Ali’dir.”

Not:Kenzü’l-Ummal,c.6,s.153.

 

Sahebenin Hz.Ali’nin ilmi hakkında ki sözleri

Hz.Ömer’in söylediği meşhur sözü :

“Ali olmasaydı mutlaka Ömer helak olurdu.”

Hz.Ebu Said Hudri şöyle söylüyor:

 “Ali yargı hükümlerinde diğer sahabelerden daha çok bilgiliydi.

İbn Abbas şöyle der: “Allah’a yemin olsun , ilmin onda dokuzu Ali’ye verildi ve Allah’a andolsun ki onuncu kısımda da sizinle ortaktır.”

Aişe’nin şöyle söylediği nakledilir

“Ali sünnette halkın en bilginiydi”

 

Not:1-Muhammed bin Talha Eş-Şafii: “Metalib’us- Süul” da , Şeyh Süleyman Belhi El-Hanefi “Yenabi’ul- Mevedde”nin 14.babında Tirmizi’den o da İbn-i Abbas’dan nakledilmiştir.

2-Fethu’l- Bari, c.8, s.167

3-İstiab,c.13,s.40; Riyazu’n –Nezre, c.3, s.141

4-Tarih-i İbn asakir, c.3, s.62; Usdu’l-Gabe c.4,s.22;Er-Riyazu’n-Nezre, c.3,s.159

 

HZ.ALİ’Yİ SEVMEYEN MÜNAFIKTIR,KAFİRDİR

 

“Ali’yi sadece mümin sever ve o’na sadece kafir buğz eder”

not:Ahmed bin Hanbel Müsned’de İbn-i Hacer Savaik’da,Harezmi Menakıb’da,Nesai Hasais’ul-Alevi’Detaberani Evset’te Genci Şafii Kifayet’ut Talib’de

 

Muhammed bin Menzur-i Tusi’den Müsned olarak şöyle rivayet edilir.

“Biz imam Hanbel’in yanındaydık.Adamın birisi ona; “Ey Eba Abdullah,Hz.Ali’nin ; “Ben cehennemi bölenim” sözü hakkında ne diyorsunuz?” diye sorunca, imam Hanbel şöyle dedi: “Bunu hiç kimse inkar edemez. Zira Resulullah(s.a.a) Hz.Ali’ye şöyle buyurmamış mıdır?: “Seni sadece mümin sever ve sana sadece münafık buğz eder.”  Ben de; “Evet öyledir” dedim…

not:Muhammed bin Yusuf  Kifayet’ut Talib’in 3.babından nakledilmiştir.

 

HZ.ALİ’Yİ İNCİTENLERİ KINAYAN RİVAYETLER

 

1)Resulullah şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Ali’yi inciten beni incitmiştir.ey insanlar Ali’yi inciten kıyamette Yahudi veya Hristiyan olarak haşir olacaktır.”

Not:Ehli Sünnettin büyük alimlerinden imam Ahmed bin Hanbel kendi Müsned’inde birkaç yolla ve imam Salebi kendi Tefsir’inde ,Himvini ise Feraid’den nakledilmiştir.

 

2) Resulullah şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !